De Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden waarin de geledingen personeel (PMR) en ouders (OMR) van onze school vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan dat het overleg voert met het schoolbestuur. De MR bestaat sinds 2001 uit 8 leden, te weten 4 leden gekozen uit en door personeel en 4 leden gekozen uit en door de ouders. Een zittingsperiode is 3 jaar. Leden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. Daarnaast is de school in de GMR (gemeenschappelijke MR) van de stichting INNOVO vertegenwoordigd middels ouders (kan ook van andere scholen zijn). Hier worden alle bovenschoolse zaken besproken. De MR-vergaderingen zijn openbaar.

De 4 leerkrachten zijn:
Gina Niessen
Linda Kolijn
Gabriëlle Engelen
Mariëlle Bemelmans
Deze personeelsleden zijn op school bereikbaar.  Tel. 043-3641508

De 4 ouderleden zijn:
Etienne Venhorst
Nancy Poolmans
Simone Meewis
Daniëlle Townsend

De directeur Ron Winkens is aanwezig als adviseur van de MR.

Verslagen van de bijeenkomsten vindt u ook op onze website.